Thôn Lủng Lầu điển hình trong xây dựng khu dân cư văn hoá