Lãnh đạo các đơn vị

 

Stt Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ thư điện tử
1 Phòng VH&TT Phạm Văn Hòa Trưởng Phòng 0209 3850 309 [email protected]
2 Phòng Tư Pháp Nguyễn Thành Trung Trưởng Phòng 0209 3850 048 [email protected]
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Lê Hoàng Anh Trưởng Phòng 0209 3850 082 [email protected]
Đinh Văn Tuyền Phó Trưởng phòng 0209 3850 082 [email protected]
4 Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn Trịnh Tiến Sơn  Trưởng phòng 0209 3850 080 [email protected]
5 Phòng  Giáo dục – Đào tạo Đặng Hữu Dương Trưởng Phòng 0209 3850 037 [email protected]
Lê Ánh Tuyết Phó Trưởng phòng 0209 3850 046 [email protected]
6 Phòng Tài chính – Kế hoạch Nguyễn Thị Nguy Trưởng Phòng 0202 3850 466 [email protected]
Nông Thị Huyền Phó Trưởng phòng 0209 3850 152 [email protected]
7 Phòng Nội Vụ Nguyễn Minh Hằng Trưởng phòng 0209 3850 858 [email protected]
8 Phòng Kinh tế – Hạ Tầng Lý Anh Thân Trưởng phòng 0209 3850 689 [email protected]
9 Phòng Lao động, Thương binh – Xã hội Phùng Thị Hiến Trưởng phòng 0209 3503 698 [email protected]
10 Văn phòng HĐND-UBND huyện Đàm Mạnh Cường Chánh văn phòng 0209 3850 044 [email protected]
Vũ Hải Đăng Phó Chánh văn phòng 0209 3850 254 [email protected]
11 Thanh tra huyện Triệu Đình Tàng Chánh thanh tra 0209 3850 069 [email protected]
Doanh Thăng Trường Phó Chánh thanh tra 0209 3850 069 [email protected]
12 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông Văn Nắt Trưởng ban 0209 3850 310 [email protected]
13 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Triệu Đức Chi Giám đốc [email protected]
Hoàng Thị Sim Phó Giám đốc 0209 3850 072 [email protected]
14 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Lăng Văn Thụy Giám đốc 0209 3850 084 [email protected]
15 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Ngô Hồ Nam Giám đốc 0209 3850 686 [email protected]