HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XIII

Ngày 04/12/2023, Ban Chấp hành Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII). Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”. Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề 4: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

 Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện

Qua hội nghị, giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; đồng thời, triển khai tuyên truyền rộng rãi các nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết trong Nhân dân để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch./.

Thanh Tuyền