xóc đĩa đổi thưởng online bkat PHÁT TRIỂN ĐÀN DÊ

Những năm gần đây, người chăn nuôi trên địa bàn huyện đã lựa chọn chăn nuôi dê để phát triển kinh tế. Đến nay tổng đàn dê của huyện đã vượt 61% kế hoạch năm 2023 đề ra.

Người chăn nuôi trên địa bàn huyện lựa chọn chăn nuôi dê để phát triển kinh tế

 Toàn huyện hiện có gần 4000 con dê. Hai xã phát triển mạnh chăn nuôi loài vật này là xã Cao Sơn và xã Vũ Muộn. Năm 2023, huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat cũng triển khai dự án liên kết nuôi dê sinh sản tại 2 xã này nhằm tăng thu nhập cho người dân. Cùng với đó, thay đổi tập quán chăn nuôi quảng canh sang áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi và quản lý dê sinh sản, sử dụng các giống dê có năng suất chất lượng cao để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương./.

Đào Kiên